POLITYKA PRYWATNOŚCI , STRONA INTERNETOWA

I ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest   TRAINING SYSTEM  – Michał Kosek.

Chronimy Twoje dane osobowe. Niniejsza Informacja o polityce prywatności wyjaśnia rodzaje danych osobowych, które gromadzimy, podaje sposób oraz powód ich gromadzenia i wykorzystania, a także okres ich przechowywania. Wyjaśniamy również Twoje prawa do uzyskania dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, lub sprzeciwienia się przetwarzaniu tych danych (w tym żądania usunięcia, stosownie do obowiązujących przepisów).

Możesz kontaktować się z nami we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania osobiście lub za pomoc poczty elektronicznej lub tradycyjnej

Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób:

 1. listownie na adres Xtreme Fitnes Ostrowiec, ul. 3 maja 17, 27-400 Ostrowiec Św.
 2. telefonicznie kosek.trener@gmail.com
 3. mailowo kosek.trener@gmail.com

  2. Co to znaczy, że jesteśmy „Administratorem danych”

„Administratorem danych” zgodnie z definicją określoną przez obowiązujące przepisy (m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej – RODO)) oznacza, że jesteśmy podmiotem, który administruje gromadzonymi przez siebie danymi osobowymi, oraz od którego prawo wymaga ustanowienia polityki, procesów i procedur, mających na celu ochronę tych danych oraz respektowanie praw osób, których dane są gromadzone.

 1. Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzi Administrator danych ?

W zależności od podanych informacji lub wybranych preferencji Administrator danych może gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, czyli takie, które nam podajesz, np. jeśli chcesz otrzymać informację odnośnie naszej oferty lub będziesz oczekiwał konsultacji
 • Dane niezbędne do zawarcia i wykonania umów w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej a także dane niezbędne do przygotowania dla Ciebie planu treningowego czy dietetycznego
 • Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, gromadzimy wówczas informacje przy użyciu plików Cookies. Plik cookies to mały fragment danych umieszczony na Twoim urządzeniu i umożliwiający identyfikację Twojej przeglądarki w przypadku ponownych odwiedzin naszej strony internetowej. Używamy plików Cookies, aby zapewnić Tobie przyjazną, bezpieczną i efektywną stronę internetową oraz zaoferować usługi dobrane do Twoich potrzeb i zainteresowań, np. poprzez ich dostosowanie do wyszukiwań Twojej przeglądarki lub dostarczanie odpowiadających Twoim potrzebom reklam. Więcej informacji znajdziesz  w punkcie 10 polityki prywatności
 1. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas, w szczególności w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umów w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej w tym do zawarcia i wykonania umów, wykonania planu treningowego lub dietetycznego
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez nas oraz podmiotów współpracujących z nami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przy czym uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz podmiotów współpracujących z Administratorem ;
 • przesyłania Tobie wiadomości zawierających informacje handlowe oraz umożliwienia Ci kontaktu z nami za pośrednictwem poczty e-mail – podstawą prawna jest uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail i przesyłania informacji handlowych;
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z umowami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.
 • realizacji żądań organów ścigania, nakazów sądów lub jeśli jest to wymagane lub dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa; jeżeli jest to konieczne dla zbadania, przeciwdziałania lub podjęcia działań w związku z działaniami niezgodnymi z przepisami prawa, podejrzeniem nadużyć finansowych, sytuacji stwarzających potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub naruszenia naszych wewnętrznych procedur.

Jeżeli wykorzystamy Twoje dane do innych celów, niż określone w niniejszym dokumencie, poinformujemy Cię uprzednio o tym celu i uzyskamy Twoją zgodę, jeżeli będzie to wymagane.

Informujemy, że  do przetwarzania Twoich danych osobowych potrzebujemy Twojej  zgody.

Nie będziemy przetwarzać dotyczących Ciebie  danych osobowych w przypadku, gdy takiej zgody nie otrzymamy, jak również w przypadku, gdy udzielona nam zgoda zostanie wycofana lub utraci ważność.

Informujemy, że  zgodę możesz   wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 1. Po co podanie danych osobowych jest konieczne i jakie są konsekwencje odmowy podania takich danych ?

Podanie przez Ciebie danych  osobowych i udzielenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych jest  warunkiem przedstawienia oferty oraz zawarcia i wykonania z nami umowy.   W przypadku braku zgody  nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą  umowy  ani  złożyć Tobie oferty naszych usług . Nie dowiesz się więc jakie nowości przygotowaliśmy dla Ciebie i z jakich promocji możesz skorzystać. Nie przygotujemy też specjalnie dla Ciebie indywidualnego planu treningowego czy dietetycznego i nie przedstawimy Ci oferty podmiotów z nami współpracujących nawet, jeśli to będzie zgodne z Twoimi oczekiwaniami o potrzebami.

Oczywiście podanie przez Ciebie danych osobowych, które  będziemy przetwarzać do celów marketingowych oraz do celów marketingowych innych podmiotów współpracujących  z nami, a także wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

 1. Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych ?

Dane osobowe nie są przez nas przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne do celów, dla jakich je otrzymaliśmy a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W  przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas tak długo, aż zgoda ta nie zostanie przez Ciebie odwołania, a w przypadku odwołania takiej zgody, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakich możemy dochodzić  i jakie mogą być dochodzone wobec nas. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.  (art. 118 kodeksu cywilnego).

Dane osobowe podane przez Ciebie w celu zawarcia proponowanych przez nas  umów,  które jednak  nie zostały zawarte lub podane w celu przygotowania planu treningowego lub dietetycznego , które jednak nie zostały przygotowane, zostaną przez nas usunięte niezwłocznie po podjęciu decyzji o rezygnacji z zawarcia takich  umów czy przygotowania planu treningowego lub dietetycznego i braku zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych.

 1. Komu i na jakich zasadach przekazujemy Twoje dane osobowe?

Zapewniamy, że w trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych,  jeśli zaistnieje potrzeba przekazania  ich  innym podmiotom, ( na podstawie Twojej zgody albo w związku z obowiązkiem, jaki nakładają na nas obowiązujące przepisy prawa), procedura ta będzie odbywała się z zachowaniem bezpieczeństwa dla Twoich danych.

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

podmiotom przetwarzającym Twoje dane osobowe na nasze zlecenie, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz. Podmiotami tymi są np. dostawcy usług, w tym np. usług IT,  usług zarządzania dokumentami, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji przysługujących nam należności, osoby  które będą w naszym imieniu wysyłały Tobie  nasze informacje marketingowe. W tych ramach podmioty te  przetwarzają powierzone im dane osobowe wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Na jakich zasadach i w jakim zakresie będą przekazywane Twoje dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ?

Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. do USA czy Szwajcarii).

Dane będą przekazywane przy zagwarantowaniu ochrony danych na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG również w razie dalszego przekazania Państwa danych osobowych z pierwotnego państwa trzeciego do innego (kolejnego) państwa trzeciego znajdujących się poza EOG.

 1. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO) – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: celu przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przedstawione, planowany okres przechowywania danych osobowych, prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – w tym o profilowaniu, zasadach ich podejmowania, zabezpieczeniach stosowanych w związku z ewentualnym przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Masz prawo także do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, możemy zachować pewne dane osobowe,  które są niezbędne do:

 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO), tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Tobie dane do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. Oznacza to, że sprzeciw taki może być przesłany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub listownie korzystając z dostępnych formularzy na naszej stronie internetowej. Rezygnacja, także w formie e-mail, z otrzymywania wiadomości zawierających treści marketingowe oferowanych przez nas produktów i usług, będzie oznaczać sprzeciw Państwa na przetwarzania danych osobowych , w tym profilowania w tych celach.
 1. prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie pociąga dla Państwa żadnej negatywnej konsekwencji, ale może uniemożliwić dalszą współpracę ze Spółką.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas  danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. więcej na temat Plików Cookies

Jak już wspominaliśmy powyżej, plik Cookies to mały fragment danych przechowywany na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym i umożliwiający z biegiem czasu stronie internetowej „zapamiętać” Twoje działania lub preferencje. Wykorzystujemy pliki Cookies do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej i ułatwienia Tobie dostępu do niej, gromadząc informacje o Twoim urządzeniu i preferencjach (np. o Twoim urządzeniu i jego przeglądarce). Ponadto, gromadzimy informacje o wzajemnym oddziaływaniu na siebie Tobie i oferowanych przez nas usług lub usług naszych partnerów. W zasadzie możesz także korzystać z naszej strony internetowej bez plików Cookies, tylko po co?. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Jeżeli jednak chcesz  skorzystać z naszej strony internetowej w pełni i wygodnie, powinieneś je po prostu zaakceptować. Możesz zmienić swoje ustawienia plików Cookies, np. wycofać swoją zgodę, w dowolnym czasie. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies. Korzystając  więc z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików Cookies w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania naszego serwisu.