Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i warunki korzystania z serwisu kosektraining.pl
Informujemy, że właścicielem i prowadzącym Serwis jest Michał Kosek.

Dane kontaktowe
*telefon – 517966572
*adres poczty elektronicznej e-mail – michal.kosek@gmail.com
* adres do korespondencji: Xtreme Fitnes Ostrowiec, ul. 3 maja 17, 27-400 Ostrowiec Św.

Informujemy Ciebie, że niniejszy regulamin stanowi integralną część Transakcji zakupu pomiędzy Klientem a Sklepem .
Regulamin zostaje udostępniony Tobie zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).
Prosimy, byś zapoznał/a się uważnie z regulaminem i jego treścią przed dokonaniem zakupu w Serwisie.
Przy zawieraniu transakcji Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie
I. WYJASNIENIE OKREŚLEŃ
1. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze strony Sklepu, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;
2. Konsument – podmiot określony w art. 221Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
3. Przedsiębiorca – podmiot określony w art. 411 Kodeksu Cywilnego ((Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

4. Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Sklepem, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Sklepu usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Sklep;
5. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
6. Regulamin – niniejszy dokument
7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów:
a) Program treningowy – autorski program treningowy przygotowany przez Trenera w formie gotowego pakietu, dostępny po zalogowaniu się do Aplikacji Trenera przez okres wskazany w zamówieniu
b) Współpraca on-line – spersonalizowane plany treningowe oparte na zindywidualizowanych potrzebach klienta, przygotowane po przeprowadzeniu wywiadu w tym zdrowotnego, połączone z konsultacjami z Trenerem on-line
8. Sklep/ Serwis – określenia używane wymiennie – strona internetowa, za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać Zamówienie, zapoznać się z ofertą Sprzedawcy a także z treściami tam umieszczanymi
9. Aplikacja Trenera – aplikacja udostępniania Klientowi przy zakupie Współpracy On-line działająca na telefonie komórkowym lub na stronie internetowej,
10. Trener/ Sprzedawca – Michał Kosek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TRAINING SYSTEM – Michał Kosek z siedzibą w Goździelinie 167, 27-420 Bodzechów, NIP: 6762539249, REGON 368724804
II. WYMOGI TECHNICZNE
1. Sklep nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.
2. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta (więcej na temat coockies w zakładce RODO)
3. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.
4. Klient w każdej chwili ma prawo zablokować powyższe funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej. Nie wpływa to w żaden sposób na możliwość realizacji Transakcji

III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

1. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych
2. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, lub mogących utrudnić Sklepowi korzystanie ze strony.
3. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Sklep może:
• – zablokować dostęp Klienta do Strony,
• – powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa
• – domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta,
4. Jednocześnie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnego z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.
IV. ZAMÓWIENIA
1. Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie.
2. Serwis jest co do zasady dostępny dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
3. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w Serwisie
4. Towary oferowane w Sklepie są autorskie, wolne od wad prawnych, wprowadzone na rynek zgodnie z przepisami prawa.
5. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia..
6. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu trzech dni roboczych, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres mailowy michal.kosek@gmail.com
7. Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Towaru umożliwiając tym samym jak najszybszą realizację zamówienia
8. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości. W tym celu składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
9. Realizacja Zamówienia następuje w różnym czasie z uwagi na fakt, iż różne towary mają różny czas realizacji:
a) W przypadku zakupu Planu Treningowego Klient otrzymuje dostęp do Aplikacji Trenera w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty
b) W przypadku zakupu Współpracy On-line Klient otrzymuje dostęp do Aplikacji Trenera w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty przy czym indywidualny plan treningowy zostaje wprowadzony do Aplikacji Trenera do następnego Poniedziałku licząc od daty otrzymania od Klienta uzupełnionej ankiety o stanie jego zdrowia. Sklep zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu wprowadzenia planu treningowego do Aplikacji Trenera w sytuacji zwłoki Klienta w przekazaniu istotnych informacji niezbędnych do przygotowania dla niego indywidualnego planu treningowego.
c) Składając zamówienie i dokonując płatności za zakupiony Towar Klient tym samym żąda spełnienia świadczenia przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy i oświadcza, że został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że tym samym traci on przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287.tj).
10. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem Aplikacji Trenera, do której Klient otrzymuje indywidualny dostęp na czas trwania umowy i realizacji Zamówienia. Ceny Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.
11. Przy zakupie Współpracy on-line Klient otrzymuje dostęp do Aplikacji Trenera, na którą będą przesyłane cotygodniowe plany treningowe, dostępne najpóźniej od każdego Poniedziałku czyli do dnia, w którym ma odbyć się pierwszy trening danego tygodnia a także na której umieszczane będą informacje dotyczące postępów Klienta. Za pośrednictwem aplikacji będzie dochodziło także do kontaktu Klienta z Trenerem.
12. Po wykorzystaniu wykupionego pakietu Współpracy On-line, celem przedłużenia współpracy nie jest wymagane składanie kolejnego zamówienia, jeśli Klient 7 dni przed zakończeniem poprzedniego cyklu dokona zapłaty ceny Współpracy On-line za kolejny miesiąc na rachunek bankowy Sklepu. W takim przypadku będą obowiązywać dotychczasowe warunki współpracy. Zapis ten nie obowiązuje w przypadku zmiany oferty Sklepu. W takim przypadku wymagane jest dokonanie zakupu za pośrednictwem Sklepu
13. W momencie zakończenia współpracy on-line lub wygaśnięciu umowy dostępu do Planu Treningowego dostęp do aplikacji Klienta wygasa przez co nie będzie miał on dostępu do swojego konta w aplikacji jak i do informacji tam umieszczonych.
V. PŁATNOŚCI
1. W ramach wykonania Transakcji, Klient dokonuje Płatności:
a) na wskazany numer rachunku bankowego w formie przedpłaty w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Sklep uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji.
b) Za pośrednictwem aplikacji Przelewy 24 dostępnej na stronie internetowej
2. Płatność uznaje się za dokonaną po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
VI. REKLAMACJE

1. Sklep dostarcza Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.
3. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może nastąpić albo poprzez przesłanie do Sklepu wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) pocztą tradycyjną na adres Xtreme Fitnes Ostrowiec, ul. 3 maja 17, 27-400 Ostrowiec Św. lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres e-mail: michal.kosek@gmail.com (z dopiskiem: „REKLAMACJA”). Warunkiem skutecznego przyjęcia reklamacji jest potwierdzenie, w ciągu 14 dni otrzymania reklamacji przez Sklep.
4. Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje zarzuty związane z wadliwością Towaru a także jakie stawia żądania. Żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym.
5. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej potwierdzenia płatności ).
6. W razie potrzeby, jeśli będzie to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Sklep niezwłocznie wezwie Klienta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje negatywnym jej rozpoznaniem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację traktuje się jako rozpatrzoną negatywnie z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających jej uwzględnienie.
7. Sklep udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, jeśli w takiej formie złożono reklamacje lub Klient wyraził zgodę na odpowiedź w tej formie, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
VII ZOBOWIĄZANIA KLIENTA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SKLEPU.
1. dokonując zakupu Programu Treningowego Klient przyjmuje do wiadomości, że plan taki nie uwzględnia jego osobistych predyspozycji, stanu zdrowia czy zaawansowania sprawności fizycznej. W związku z tym oczekiwane rezultaty mogą pojawić się u Klientów w różnym czasie. Efekty wykonywanego planu treningowego zależne są również od systematyczności jego wykonywania, zgodnego ze wskazówkami w nim zawartymi. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak rezultatu mimo prawidłowego wykonania zakupionego planu treningowego, albowiem efekt zależny jest od wielu czynników osobistych Klienta, na które to Sklep nie ma wpływu. Sklep nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę wywołaną nieprawidłowym wykonywaniem ćwiczeń, wykonywaniem ćwiczeń wbrew zaleceniom lekarskim czy mimo złego stanu zdrowia, kontuzji czy innych przeciwskazań.
2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Trener nie gwarantuje osiągnięcia pożądanych przez Uczestnika skutków udziału w treningach przy zakupie Współpracy On-line w szczególności, gdy Klient nie będzie wykonywał przygotowanego planu treningowego, nie będzie stosować się do zaleceń Trenera, w tym dotyczących rodzaju wykonywanych ćwiczeń, sposobu i częstotliwości ich wykonywania, diety oraz stosowanych środków suplementacyjnych lub jeśli klient poświadczy nieprawdę w relacji z Trenerem
3. Klient przy zakupie Współpracy on-line w kontakcie z Trenerem ma obowiązek poinformować go o wszelkich przeciwskazaniach lekarskich, przebytych kontuzjach, operacjach, chorobach, przyjmowanych lekach na stałe, o wszelkich występujących już po rozpoczęciu współpracy zmianach stanu zdrowia lub odczuwanych dolegliwościach, które mogą mieć wpływ na częstotliwość treningów i dobór wykonywanych ćwiczeń; w przypadku uchybienia temu obowiązkowi, zatajeniu prawdy lub wskazania informacji nieprawdziwych Trener nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powikłania zdrowotne, które mogą być skutkiem udziału w treningu
VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia przy czym ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy (patrz punkt IV ust. 10 regulaminu). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. (art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287.tj).
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 36 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287.tj).
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu co nie jest jednak obligatoryjne i może nastąpić również poprzez oświadczenie przesłane na wskazany adres e-mail lub pocztą na wskazany adres korespondencyjny.
4. Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.
5. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep od Klienta oświadczenia o odstąpieniu.
6. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu.
7. Trener może zakończyć współpracę z Klientem on-line w każdym czasie lub mimo złożonego zamówienia może współpracy w ogóle nie podjąć w sytuacji jeśli:
a) Nie dysponuje on wolnymi miejscami
b) Uzna, że współpraca nie jest możliwa z uwagi na deklarowane przez Klienta cele, których on nie jest w stanie zrealizować, są niebezpieczne dla zdrowia Klienta lub jeśli są sprzeczne z jego etyką zawodową
c) Poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Klient podaje nieprawdziwe informacje odnośnie swojego stanu zdrowia, nie stosuje się do wytycznych Trenera mimo uprzednio kierowanych upomnień i dalszych zaleceń co może mieć wpływ zarówno na rezultat ćwiczeń lub na stan zdrowia Klienta
8. W przypadku określonym w punkcie VIII ust. 5 Trener wypowie współpracę składając odpowiednie oświadczenie drogą e-mailową i zwróci Klientowi zapłaconą cenę proporcjonalnie do niewykorzystanego pakietu, w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

IX INNE
1. Spory pomiędzy Klientem a Sklepem, wynikające z zawartej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla właściwości miejscowej siedziby Sklepu
2. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
c) uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).
3. Dokonując Transakcji Klient tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia, do przesyłania mu drogą mailową ofert handlowych a także do przesyłania mu drogą e-mail Newsletterów z bieżącymi informacjami. W każdym czasie Klient ma prawo cofnięcia tej zgody o czym musi poinformować Sklep na piśmie za pośrednictwem poczty e-mail . Więcej informacji dotyczących polityki prywatności a także formularze z nią związane znajdują się w zakładce RODO Serwis.
4. W przypadku przekazania przez Klienta Trenerowi zdjęć lub filmiki z własnym udziałem tym samym Klient wyraża on zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego postaci i wizerunku na rzecz Trenera w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zarówno do celów szkoleniowych ale i marketingowych , promocyjnych i reklamowych i jednocześnie przenosi na Trenera prawa majątkowe pokrewne i zależne do powstałego z jego udziałem materiału na wszystkich polach eksploatacji.
5. Zawartość Serwisu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) i jako taki podlega ochronie prawnej. Także plany treningowe oferowane w Sklepie stanowią autorski produkt Trenera. W związku z tym po zakupie zabrania się rozpowszechniania ich i udostępniania osobom trzecim jako własne, do celów szkoleniowych czy do prowadzenia działalności gospodarczej bez wskazania autora planu treningowego i bez uprzedniej zgody Sklepu. Każdy element Serwisu w szczególności: znaki towarowe, nazwy handlowe, hasła reklamowe (slogany), loga, grafika, obrazy, rysunki, fotografie, i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej oraz należą lub przysługują Sklepowi
6. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste i majątkowe osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2021-04-21